HỆ QUỐC TẾ

Hệ thống chương trình được thiết kế dựa trên phương pháp giáo dục Montessori, với đầy đủ các lĩnh vực…

Age 2-5 Years
Price $20/Day
Size 15 Seats

HỆ SONG NGỮ

Hệ thống chương trình được thiết kế dựa trên phương pháp giáo dục Montessori, với đầy đủ các lĩnh vực…

Age 2-5 Years
Price $20/Day
Size 15 Seats

HỆ TIÊU CHUẨN

Hệ thống chương trình được thiết kế dựa trên phương pháp giáo dục Montessori, với đầy đủ các lĩnh vực…

Age 2-5 Years
Price $20/Day
Size 15 Seats